Modular Housing Solutions
UrbanEcoStudios

Disclaimer / Gebruikersvoorwaarden

 

© 2024 UrbanEcoStudios, Oosterwijk – The Netherlands

De internetdiensten en website van UrbanEcoStudios (www.UrbanEcoStudio(s).com /.nl /.de) (hierna ook aangeduid met “UES” of “wij”) danwel haar eigenaar De Lingestaete BV worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze Disclaimer / gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en website van UES berusten bij De Lingestaete BV, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en website van UES.

UES behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en website voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van UES en haar partners op de inhoud van de internetdiensten en website van UES, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan UES c.q. haar partners.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en website van UES slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en website van UES op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.


De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en website van UES en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. UES noch haar partners kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en website van UES is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van UES c.q. haar partners, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en website van UES aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. UES is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en website van UES voor gebruiker.

Op elk gebruik van de internetdiensten en website van UES zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:
• in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
• alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
• de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:
• gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en website, of voor derden;
• het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en website van UES heeft verkregen;
• het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en website van UES;
• het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, godslasterlijk, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en website van UES zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sub-licentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere website te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Op het gebruik van onze internetdiensten en website is onze Privacy Statement van toepassing.


Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en website van UES. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:
• uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
• een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;
• een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
• een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden; en
• uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:


UrbanEcoStudios
De Lingestaete BV
Lingedijk 129A
4163 LJ  OOSTERWIJK
The Netherlands